בקשה להנחה לשנת 2024 יש להגיש במלואה החל מ-01.01.2024 ועד 31.03.2024.

  • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2024 ועד 31.10.2024 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2024 לא יידונו כלל.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
  • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 

פרטי הפונה

 
 
פרטי הפנייה
הריני להצהיר כי אני הורה יחיד בהתאם לסעיף
(בחר סעיף הגדרת הורה יחיד) (חובה) שדה חובה
 שב"הגדרת הורה יחיד"  (ראה מטה)
ידוע לי כי ככל וימצא שמסרתי פרטים שאינם נכונים או אינם מדויקים, תבוטל ההנחה שאושרה ואדרש לשלם את כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק 
 
הגדרת הורה יחיד
הורה יחיד הינו הורה העונה על ההגדרה שבחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב – 1992 כדלהלן :
"הורה יחיד" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:
1. הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
2. הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.
3. הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחד מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו:    
          א. הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
          ב. היא עגונה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995
          ג. היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 יום לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה ששה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;
 
1. אני מאשר כי: (חובה) שדה חובה
2. אני מאשר כי: (חובה) שדה חובה
3. אני מאשר כי: (חובה) שדה חובה
4. אני מאשר כי: (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 
 

לפרטים נוספים:

אפרת סופר
מחלקת גבייה, הנחות, חוגים ותשלומים מזדמנים
039079700