פרטי הילד/ה

אם יש הורה אחראי נוסף, נא לסמן את הסעיף המתאים: אני מצהיר/ה כי

פרטי ההורה המבקש

הבקשה לאישור לימודי חוץ לשנת הלימודים:
הבקשה לאישור לימודי חוץ לשנת הלימודים: * שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי
אני מצהיר/ה שאמסור למועצה כל מסמך שנמצא ברשותי לצורך טיפול בבקשה.
אני מצהיר/ה שהמידע המפורט בהצהרה זו הינו אמת. ידוע לי שאם יימצא שהמידע שנמסר במסגרת הצהרה זו אינו אמת, רשאית המועצה לבטל/לשנות את הבקשה. המועצה תהא רשאית לפעול בהתאם לזכויותיה לפי דין, ואני אשא באחריות בגין נזקים שיגרמו עקב כך.
אני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך במועצה על כל שינוי במידע המפורט בהצהרתי והתחייבותי זו לאלתר. אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, המועצה תהיה רשאית לבטל/לשנות את הבקשה.
Browser not supported