עדכון פרטי צרכן מים – טופס מקוון

בקשה לעדכון הוראת קבע בכרטיס אשראיטופס בקשה לתמרור חניית נכה