אני מעוניין/מעוניינת לבצע העברה ממוסד חינוכי במועצה למוסד חינוכי אחר בתוך המועצה

הבקשה מתייחסת לשנת הלימודים
הבקשה מתייחסת לשנת הלימודים * שדה חובה

שם ההורה המבקש

מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (בחר/י את המתאים)
לסמן את הסעיף המתאים במידה ויש הורה אחראי נוסף - הנני מצהיר/ה כי
הנני מצהיר/ה כי אמסור כל מסמך הנמצא ברשותי לבקשת המועצה לצורך טיפול בבקשה
הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה אמת. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר במסגרת הצהרתי זו איננו אמת, רשאית המועצה לבטל/לשנות את הבקשה, המועצה תהא רשאית לפעול בהתאם לזכויותיה לפי כל דין ואני אשא בכל האחריות בגין נזקים שיגרמו עקב כך
הנני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך במועצה על כל שינוי במידע המפורט בהצהרתי והתחייבותי זו לאלתר. במידה וימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית תהיה המועצה לבטל/ לשנות את הבקשה
Browser not supported