בעקבות מעבר דירה מחוץ לתחום המועצה, אני מבקש/ת לבטל/לגרוע את ילדי ממצבת התלמידים של המועצה בשנת הלימודים
בעקבות מעבר דירה מחוץ לתחום המועצה, אני מבקש/ת לבטל/לגרוע את ילדי ממצבת התלמידים של המועצה בשנת הלימודים * שדה חובה

פרטי הילד/ה

פרטי הילד/ה * שדה חובה
שם ת"ז שם המוסד החינוכי בו למד/הכתה (בגן רשמו "גן")

פרטי ההורה

מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי
במקרה שיש הורה אחראי נוסף, אני מצהיר/ה כי
אני מצהיר/ה שאמסור כל מסמך הנמצא ברשותי לבקשת המועצה לצורך טיפול בבקשה
אני מצהיר/ה שהמידע המפורט בהצהרה זו הינו אמת. ידוע לי שאם יימצא שהמידע שמסרתי בהצהרה זו אינו אמת, רשאית המועצה לבטל/לשנות את הבקשה. המועצה תהא רשאית לפעול בהתאם לזכויותיה לפי דין, ואני אשא באחריות לנזקים שיגרמו עקב כך.
אני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך במועצה על כל שינוי במידע המפורט בהצהרתי זו לאלתר. במקרה וימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, המועצה תהיה רשאית לבטל/לשנות את הבקשה.
Browser not supported